شماره جدید مجله Coordinates برای ماه ژوئن منتشر شد

برای دریافت و مطالعه این مجله در قالب PDF اینجا را کلیک کنید

 

 شماره جدید مجله GPSWorld برای ماه ژوئن منتشر شد.

برای مطالعه این مجله به صورت روی خط اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مطالعه این مجله به صورت خارج از خط در قالب PDF اینجا را کلیک کنید

برای دریافت و مطالعه این مجله به صورت خارج از خط در قالب AIR اینجا را کلیک کنید

 

 شماره جدید مجله نقشه بردار حرفه ای برای ماه ژوئن منتشر شد

برای مطالعه این مجله به صورت روی خط اینجا را کلیک کنید

برای دریافت و مطالعه این مجله به صورت خارج از خط در قالب PDF اینجا را کلیک کنید