شاید در هفته ای که گذشت یکی از تلخ ترین خبرهای منتشر شده از سوی IGS، خبر خداحافظی دکتر Jake Griffiths بود . دکتر Jake Griffiths کارمند سازمان نقشه برداری آمریکا (NGS) بود و از همین طریق موفق به کسب سمت "هماهنگ کننده مراکز پردازش IGS" شد. ایشان در طول مدیریت خود بر مراکز پردازش رویدادهای مهم و قابل توجهی را مدیریت کردند که از بین آنها می توان به تغییر فرم های مبنا در هفته 1702 GPS و یا مدیریت در اتمام پردازش های Repro2 در ارائه ITRF2013 از سوی IERS اشاره کرد . و اکنون پس از گذشت بیش از 6 سال از حضور موفق ایشان در این سمت، دکتر Jake Griffiths با نقل مکان از ساختمان NGS به ساختمان مرکز تحقیقاتی ارتش، از IGS ی ها خداحافظی کرد. وی حضورش در IGS را یکی از بهترین خاطراتش دانست و بیان کرد که اگرچه موقعیت فعلی برای او موقعیت خوبی است اما تصمیم خداحافظی برای او تصمیم سختی بود.