سرانجام، پس از گذشت مدت زمانی در حدود 1 سال از تدوین دستورالعمل پردازش Repro2 و ابلاغ آن به مراکز پردازش زیر مجموعه IGS، در راستای ارائه ITRF 2013، این هفته فرصت مراکز پردازش IGS برای انجام این پروژه به پایان رسید.

بدین سبب در بیانیه های جداگانه ای پروفسور Zuheir Altamimi مدیر IERS و دکتر Jake Griffiths مدیر مراکز پردازش IGS، ضمن تشکر از همه مراکز پردازش، اعلام کردند که چهار مرکز ، سازمان فضایی اروپا (ESA)، مرکز تعیین مدار اروپا (CODE)، مرکز پژوهش های علوم زمینی آلمان (GFZ) و گروه تحقیقاتی ژئودزی فضایی (GRGS) موفق به تکمیل پردازش Repro2 شده اند.

بدین سبب امیدها برای انتشار ITRF 2013 در تاریخ از پیش تعیین شده افزایش یافته است. در ماههای گذشته مدیر IERS از جمله کسانی بود که دغدغه فراوانی به منظور اتمام پردازش های Repro2 در تاریه مقرر داشت