اگر شما به بحث های ژئودینامیک تمایل دارید و اگر موضوع پایان نامه شما به نوعی به پلیت ها و حرکت هایشان مربوط می شود شاید دیدن "ماشین حساب محاسبه حرکت پلیت ها" برایتان جالب باشد
این ماشین حساب با گرفتن مختصات محل شما به شما این امکان را می دهد که با هر مدلی که تمایل دارید حرکت پلیت را برای شما محاسبه کند

در صورت تمایل برای استفاده از این ماشین حساب اینجا را کلیک کنید