فایل توجه مهندسین عزیز

سرور "انستیتو علوم فضایی و ستاره شناسی کره" (KASI) از دیروز 6 جولای خاموش شده است.

این خاموشی که احتمالا 5 روز به طول می انجامد، برای انتقال سرور انجام شده است.

در این فرصت می توانید از سایر درگاهها نسبت به دریافت داده ها و مدل های خود استفاده کنید