به گزارش CODE (مرکز تعیین مدار اروپا) : ماهواره شماره 49 GPS آمریکا که ماهواره ای در بلوک IIR-M بوده و در تاریخ 24 مارس 2009 پرتاب شده بود، از روز 222 سال 2012 (9 آگوست 2012) با شماره PRN 24 دوباره فعال شده است.

این ماهواره در دید همه ایستگاههای دائم قرار گرفته و همه ایستگاه ها فعال شدن این ماهواره را تایید کرده اند.