یک تیم تحقیقاتی آلمانی، کانادایی، اولین تعیین موقعیت سه بعدی دقیق خود را با استفاده از چهار ماهواره سامانه گالیله که اکنون در مدار هستند، انجام دادند.

دو عدد از سری ماهواره های IOV گالیله در اکتبر 2011، به دو عدد از سری ماهواره های قبلی گالیله موسوم به GIOVE که در 2005 و 2008 فرستاده شده بودند پیوستند و به این ترتیب اکنون چهار ماهواره از سری ماهواره های سامانه تعیین موقعیت و ناوبری اروپایی گالیله در فضا فعال هستند.

این تیم تحقیقاتی، به پشتیبانی دانشگاه UNB کانادا، با استفاده از گیرنده TRIMBLE NetR9 و با استفاده از محصولات مداری و ساعت دقیق، شبکه یکپارچه مشاهدات GIOVE یا CONGO اقدام به تعیین موقعیت سه بعدی با سامانه گالیله کردند.

نتایج این تعیین موقعیت به زودی منتشر می شود.