در آنتن های GNSS، کلیه مشاهدات نسبت به مرکز فاز الکتریکی آنتن انجام می شود. حال آنکه مرکز فاز الکتریکی آنتن های GNSS یک نقطه ثابت و مشخص نبوده و برای هر سیگنال و در هر زاویه ارتفاعی، مقدار آن متفاوت می باشد.

از طرفی آنتن های GNSS، درگیر خطای دیگری با نام خطای آفست آنتن هستند که برای هر آنتن مقداری ثابت در سه راستای X،Y و Z می باشد.

برای حذف این اثر IGS، مدل هایی را موسوم به ANTEX تهیه و در پایگاه خود منتشر می کند. اما اگر در فایل های منتشر شده، آنتن خود را پیدا نکردید می توانید از سایت سازمان نقشه برداری ایالت متحده که مطالعات گسترده ای را در زمینه این خطاها انجام داده است، استفاده کنید.


برای دریافت تصحیحات مربوط به هر آنتن اینجا را کلیک کنید