یکی از پایگاههای بسیار خوب در زمینه ژئودزی ماهواره ای، کتابخانه IGS، است.

در واقع این کتابخانه، کتابخانه گردانندگان و پردازش گران IGS است که دستاوردها و مطالعاتشان را در آن منتشر می کنند.

این پایگاه، معدن ارزشمندی از مطالعاتی ویژه در رابطه با کالیبراسیون آنتن ها، بایاس کد و فاز، محصولات ساعت، پارامترهای دوران زمین، محصولات یونسفر، محصولات و مدل های مداری، فرم های مبنا و مختصات/سرعت ایستگاهها و محصولات تروپوسفر است.

در صورتی که تمایل به استفاده از این کتابخانه ارزشمند را دارید اینجا را کلیک کنید