سرور معروف انتستیو علوم فضایی و نجومی کره (Korea Astronomy and Space Science Institute) خاموش شد

این خاموشی که به دلیل قطعی برق رخ داده از امروز (2 اکتبر) شروع و احتمالن تا 8 اکتبر ادامه می یابد.

سرور KASI یکی از معروف ترین و فعال ترین سرور های علوم زمینی است.

شما می توانید در این مدت از سایر سرور ها نسبت به دریافت انواع داده ها و مدل های مورد نیاز خود استفاده کنید.